ASA Miami vs. St. Thomas University | Exhibition (10/13/18)